A román nyelv oktatása a nem román anyanyelvű diákoknak

Tekintettel arra, hogy térségünkben a román nyelv oktatása, és főleg a diákok eredményei, az egyik legkényesebb kérdés mind a mai napig, Hargita Megye Tanácsa prioritásként kezeli a kisebbségi oktatás kérdését, és fontosnak tartja az állam nyelvének elsajátítását a diákok körében. Sajnos az eddigi oktatáspolitika nem vette figyelembe a kisebbség speciális nyelvi igényeit, és nem garantálta, hogy a magyar ajkú diákok a többségi nyelvet második nyelvként (nem anyanyelvként) tanulhassák.

Köztudott, hogy jelenleg az elemi osztályok kivételével a román nyelv oktatása egységes tanterv szerint történik Romániában, annak ellenére, hogy a 2011-ben elfogadott 1-es számú oktatási törvény 46-os cikkelyének 2., illetve 4. bekezdése rendelkezik arról, hogy a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok számára a román nyelv és irodalom oktatása és számonkérése sajátos tanterv alapján történjék. A törvény adta lehetőségeket kihasználva, az új előírások alapján az előkészítőtől a VIII. osztályig kidolgozták a magyar iskolák, a magyar diákok számára a román oktatás specifikus tanterveit, melyek a nyelvi kompetenciák kialakítására, a beszélt nyelv oktatására alapoznak, ám gyakorlatba ültetésük a mai napig elmaradt.

Probléma, hogy nincs különbségtétel az államnyelv kisebbségi és anyanyelvi környezetben való oktatását illetően sem a tantervek, sem a tankönyvek szintjén, ami emberjogi szempontból megközelítve teljes mértékben diszkriminatív, illetve nincsen összhangban sem a romániai, sem pedig az európai törvénykezés esélyegyenlőséget garantáló előírásaival. Ennek következményeként, a román nyelv tanítása arra korlátozódik, hogy nagy mennyiségű nyelvtani és irodalmi ismeret elsajátítását követelik meg a kisebbségi tanulóktól.

A magyar kisebbségnek szüksége van arra, hogy specifikus nyelvi igényeinek figyelembe- vétele mellett tanulhassa az állam nyelvét, vagyis mindenekelőtt, második nyelvként, olyan tantervek, tankönyvek és más oktatási segédeszközök segítségével, amelyek nyelvi kommunikatív kompetenciáját olyan mértékben fejlesztik, ahogyan az adott társadalmi, gazdasági, politikai, kulturális érvényesülés azt megkívánja.

A fentiek értelmében szükségesnek tartjuk a specifikus tantervek és programok, illetve az ezek szerinti értékelési formák mielőbbi érvénybe léptetését a kisebbségi iskolákban, minden szinten, az előkészítőtől a XII. osztályig.

Kapcsolodó sajtóhirek:

http://regi.hargitamegye.ro/hirek/romannyelv-oktatas.html

Felmérések a román nyelv oktatással kapcsolatosan:

Hargita Megye Tanácsának a román nyelv oktatása témakörében tett lépései a 2014–2024-es időszakban:

2014. szeptember 12. Hargita Megye Tanácsa elnöke átadta Victor Ponta miniszterelnöknek a nem román anyanyelvű középiskolások számára készített, román nyelvű kommunikációs készségek elsajátítását elősegító oktatási anyagot, amelyet Hargita megyei romántanárok szerkesztettek dr. Maria Sturzu román nyelv és irodalom tanárirányításával. Sajtóhír: Iskolabuszokat adtak át és településfejlesztési szerződéseket írtak alá Csíkkozmáson

2015. március 11. Belső megbeszélést tartottunk a román nyelv oktatásának megreformálása témakörben. (Meghatározott teendők: levélírás az oktatási miniszternek, Király András államtitkárnak, Páll Emese szakdolgozatának elküldése az ortodox püspöknek, műhelymunka szervezése, az említett dolgozat bemutatása pedagógusok fórumain, módszertani napokon stb.)

2015. március 13. Elküldtük Páll Emese román szakdolgozatát az ortodox püspöknek, Andrei Făgărășeanunak.

2015. március 21. Megbeszélést tartottunk a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem vezetőivel, a beszélgetésen a román nyelv oktatása kapcsán Dávid László rektor javasolta a Balázs Lajos professzor által kidolgozott, a román nyelv idegen nyelvként való oktatására vonatkozó alternatív tanterv alkalmazását.

2015. április 16. Levél a románnyelv-oktatás témakörében a Hargita megyei szenátoroknak és képviselőknek, Király András államtitkárnak, Magyari Tivadar ügyvezető alelnöknek, Kelemen Hunor szövetségi elnöknek, Biró Rozália és Markó Béla szenátornak, Borbély László és Máté András Levente képviselőnek. Figyelmükbe ajánlottuk a román nyelv oktatásának reformjával kapcsolatos megbeszélésről készült emlékeztetőt, valamint Páll Emese román nyelvű, a témával kapcsolatos disszertációs dolgozatát. Továbbá levelünkben jeleztük, hogy szélesebb körben szeretnénk konzultálni a román nyelv oktatásának hiányosságairól, éppen ezért online kérdőívet és konzultációs felhívást küldtünk ki a témakörben a szülők, igazgatók, a térség iskolái és szakemberei részére.

2015. április Az ifjúsági tevékenységeket támogató program 2015. tavaszi kiírásában 4 olyan nyertes pályázatot támogattunk, melynek célja a román nyelv tanulásának a fejlesztése volt táborok, cseretáborok által. Támogatott szervezetek és programok:Román nyelvtábor szervezésére 3.200 lej a Kájoni Tanoda Egyesületnek, Hargita-Fehér-és Kolozsvári fiatalok közötti kulturális együttműködési tábor szervezésére 3.800 lej a Botorka kulturális Egyesületnek, Székelyszentkirályi interetnikus tábor szervezésére 2.460 lej a Székelyszentkirályi Egyesületnek, Interetnikus, multikulturális cseretábor szervezésére 4000 lej a Erdélyi Kulturális Központ Egyesületnek.

2015. április 15. Hargita Megye Tanácsa elnökének nyilatkozata: „Egyértelmű, hogy szükség van az oktatási rendszer reformjára. Tudatában vagyunk annak, hogy hiányos a magyar tanulók nyelvtudása, ami általában negatív értelmezést kapott, pedig tudjuk, hogy a legtöbb esetben ezt a problémát a nem megfelelő módszertan okozza.” Sajtóhír: Más módszertan szerint kellene tanulják a románt a magyar anyanyelvűek

2015. április 22. Konzultációra hívtuk az iskolaigazgatókat – Elküldtük a tanároknak, szülőknek, diákoknak a románnyelv-oktatás témakörében készült kérdőív online elérhetőségét, véleményt kértünk, javaslatokat a románnyelv-oktatás problémáinak megoldására, hiányosságainak pótlására. A felmérés eredményei ide kattintva megtekinthetők.

2015. május 7. Kerekasztal-beszélgetést szerveztünk a román nyelv oktatásáról az érintett oktatási szereplők, Dr. Tódor Erika Mária egyetemi docens, iskolaigazgatók, Páll Emese román tanárnő, illetve a tanfelügyelőség képviselőivel és az oktatási szakbizottság részvételével a fentiekben említett felmérés eredményei kapcsán. (Meghatározott teendők: a tanfelügyelőség és a Hargita Megyei Nevelési Tanácsadási és Erőforrás Központ tematizálják, hogy módszertani napokon, pedagógus fórumokon a kommunikációs kompetencia fejlesztésének a szükségességét a kisebbségek román nyelv oktatására vonatkozóan. A román nyelv mint nem anyanyelv oktatására vonatkozóan –más tantervek, más tankönyvek, és ennek folytán más vizsgáztatási rendszer bevezetése szükséges az oktatás valamennyi szintjén.)

2015. május 8. Bár a megyei tanács hatásköre korlátozott ezen a területen, felelősséget és feladatot kell vállalnia, hiszen a helyi közösségek szempontjából fontos, hogy a felnövő generációk folyékonyan tudjanak kommunikálni az ország hivatalos nyelvén. Sajtóhír: Felkarolja a románoktatás ügyét Hargita Megye Tanácsa

2015. június 12. A megkérdezettek többsége azt nehezményezi, hogy a tanterv felépítése nem teszi lehetővé az aktív kommunikáció gyakorlását, a magyar anyanyelvű diákoknak is ugyanazt a tananyagot kell megtanulniuk, mint a román anyanyelvűeknek, ugyanabból kell vizsgázniuk. Sajtóhír: Jelentés készül a román nyelv oktatásának helyzetéről. Az elkészült jelentés.

2015. július 15. A román nyelv és irodalom tantárgy oktatásának témakörében jelentéstervezet készült, amely a megye román lakosságát célozza meg, és amelyet elküldtünk véleményezésre azoknak a személyeknek, akik részt vettek a 2015. május 7-i megbeszélése

2015. július 24. Felkérés a Hargita Megyei Nevelési Tanácsadási és Erőforrás Központ irányába, hogy amíg a specifikus tantervek és programok megújulnak, illetve az ezek szerinti vizsgáztatási rendszer érvénybe lép, egyeztessenek a pedagógusfórum szervezőivel, hogy rendezvényeinken téma legyen a román nyelv oktatása a kisebbségi iskolákban, annak érdekében, hogy a román nyelv és irodalmat oktató tanárok a jelenlegi tanterv feltételei mellett új módszereket is bevezessenek a román nyelv oktatásába. A levél mellékleteként elküldtük Páll Emese román nyelvű disszertációs dolgozatát. Ugyanezen felkéréssel fordultunk a Hargita Megyei Tanfelügyelőséghez is..

2015. július 24. Levelet írtunk a Hargita Megyei Tanfelügyelőségnek, amelyben arra kértük, hogy szorgalmazzák, hogy a módszertani napok keretében, a kisebbségi iskolákban a román nyelv és irodalmat oktató tanárok, a jelenlegi tanterv feltételei mellett, új módszereket is belopjanak a román nyelv oktatásába. A levél mellékleteként elküldtük Páll Emese román nyelvű disszertációs dolgozatát.

2015. augusztus 10. Levelet írtunk a 2015. május 7-i, e témakörben tartott megbeszélés résztvevőinek, melyben kértük, hogy küldjék be módosító-kiegészítő javaslataikat az oktatási törvény kisebbségi nyelvoktatására vonatkozó részére, valamint a specifikus módszertanra vonatkozó jogi szabályozásra.

2015. augusztus 10. Levélben fordultunk Mihai Sorin Cîmpeanu oktatási miniszterhez és Ciprian Fărtușnic, a Neveléstudományi Intézet vezérigazgatójához, melyben támogatásukat kértük a román nyelv mint nem anyanyelv oktatásának a mielőbbi bevezetésére vonatkozóan, valamint a specifikus tantervek, programok, tankönyvek, illetve az ezek szerinti számon kérés érvénybe léptetésére vonatkozóan. Továbbá támogatásukat kértük a Neveléstudományi Intézet magyar oldalának a létrehozásában, a megyébe, amely arra lenne hívatott, hogy segítse a Neveléstudományi Intézet munkáját a Román nyelv és irodalom tantárgy specifikus programjainak, tanterveinek, tankönyveinek a kidolgozásában és mielőbbi érvénybe léptetésében, figyelembe véve a kisebbségek speciális igényeit, hogy a többségi nyelvet speciális módszerrel tanulják.

2015. augusztus 10. Felkértüka Románia Magyar Pedagógusok Szövetségét, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a Neveléstudományi Intézet magyar oldala, a Székelyföldi Neveléstudományi Intézet létrehozása érdekében. Levelünkben biztosítottuk a Szövetséget Hargita Megye Tanácsa teljsekörű támogatásáról.

2015. augusztus 14. A román nyelv és irodalom tantárgy oktatásának kérdéskörében javaslatokat kaptunk a székelykeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatójától, Simó Ildikótól, aki levelében szorgalmazza a 2011. évi 1-es számú oktatási törvény 46-os cikkelyének érvényesítését.

2015. augusztus 21. Levelet írtunk a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektorának, Dávid Lászlónak, kérve, hogy küldjék el a Balázs Lajos professzor által kidolgozott, a román nyelv idegen nyelvként való oktatására vonatkozó alternatív tanterv anyagát, hogy továbbítsuk azt Victor Ponta miniszterelnöknek.

2015. szeptember Az ifjúsági tevékenységeket támogató program 2015-ös őszi kiírásában 6 olyan nyertes pályázatot támogattunk, melynek célja a román nyelv tanulásának a fejlesztése volt táborok, cseretáborok által, valamint didaktikai anyagok vásárlása.Támogatott szervezetek és programok: Kommunikáljunk román nyelven 900 lej a Joannes Kájoni Egyesületnek, Román nyelvbőlérettségi felkészítő szervezésére 2.700 lej a Csíkdánfalváért Egyesületnek, A brassói fiatalokkal való együttműködés és tapasztalat csere szervezésére 1.125 lej a Csíkdánfalvi Gáll Lajos Ifjúsági Egyesületnek, Őszi tábor – román érettségire való felkészítő szervezésére 4.655 lej a Palladis ARS Egyesületnek, Didaktikai felszerelés vásárlására 2700 lej a Kisgyermekekért Egyesületnek, a csíkszeredai Kis Herceg Napközi Otthon részére, Segítünk hogy sikerüljön!képességfelmérő és érettségi vizsgákra való felkészítők szervezésére 4.800 lej a Dr. Verestóy Attila Alapítványnak.

2015. szeptember 11. Megbeszélésre került sor Andrei Jean-Adriannal, Hargita megye prefektusával és az érintett oktatási szereplők, a tanfelügyelőség képviselői és az oktatási szakbizottság tagjai részvételével. A beszélgetésen a román nyelv oktatása kapcsán elhangzott, hogy szükség van egy munkacsoport létrehozására, amely szelektálja, kiválogatja az iskolai programból a vizsgaanyagot, és módszertani körökön feldolgozza azokat. Javasoltuk, hogy a tanfelügyelőség a kérdésben szervezzen megbeszélést a romántanárokkal, a prefektusi hivatal és a megyei tanács részvételével.

2015. szeptember 14. Mihai Sorin Cîmpeanu oktatási minisztertől választ kaptunk a 2015. augusztus 10-én elküldött levelünkre. Arról tájékoztatott, hogy a román nyelv és irodalom tantárgyra vonatkozó tantervek, programok fejlesztése az általános és középiskolai osztályokban 2015–2017 között valósul meg, az Oktatási Minisztérium 81/DGIP/2015-ös jóváhagyása alapján. Továbbá az oktatási miniszter arról is tájékoztatott, hogy a 2011. évi 1-es számú oktatási törvény 45-ös cikkelyének 16-os bekezdése alapján előrehaladott szakaszban van a Romániai Nemzeti Kisebbségek Nyelvének Továbbképző Központja (Centru de Formare Continuă în Limbile Minorităților Naționale din România) létrehozása, amelynek feladata lesz a nemzeti kisebbségek oktatási programjainak kibocsátása.

2015. október 2. Victor Ponta miniszterelnök támogatását kértük a román nyelv mint nem anyanyelv oktatásának mielőbbi bevezetésében, valamint a specifikus tantervek, programok tankönyvek érvénybeléptetésében, és figyelmébe ajánlottuk a Balázs Lajos professzor által kidolgozott, a román nyelv idegen nyelvként való oktatására vonatkozó alternatív tanterv anyagát. Sajtóhír: Speciális románoktatási tervet dolgoztak ki a Sapientia oktatói.

2015. október 9. Egy újságíró kérte annak az oktatási segédanyagnak a támogatását, amely a nem román anyanyelvű középiskolások romántanulását segíti, a kommunikációra helyezve a hangsúlyt (A1, A2, és B1 nyelvi szintek), és amelyet Maria Sturzu irányításával Hargita megyei román tanárok szerkesztettek.

2015. október 13. Sajtóhír: Speciális románoktatási tervet dolgoztak ki a Sapientia oktatói

2015. október 19. Levében tájékoztattük Jean-Adrian Andrei prefektust a 2015. szeptember 11-én tartott megbeszélés eredményeiről. A megbeszélésen elhangzott a román nyelvoktatás témában a gyenge érettségi eredmények javítása érdekébe, új iskolai programok/tantervek bevezetésének a szükségessége, cseretáborok, tematikus táborok, módszertani napok szervezésének a szükségessége, stb.

2015. október 23–24. A Hargita Megyei Nevelési Tanácsadó és Erőforrás Központ által szervezett Megyei Pedagógusfórumon 50 szakember vett részt, a találkozó központi témája a román nyelv oktatása a kisebbségi iskolákban (A román nyelv kommunikatív oktatása, A román nyelv oktatása az előkészítő osztályokban, a román nyelv oktatása gimnáziumi szinten).

2015. november 11. Partnerséget ajánlottunk az oktatási tárcáért felelős miniszternek, a román nyelv oktatása kapcsán egy fejlesztési terv benyújtására a Humán Tőke Operatív Programban (Program Operațional Capital Uman – POCU).Az oktatási tárcáért felelős minisztertől nem kaptunk választ. Az oktatási tárcáért felelős miniszternek elküldött levelünket, elküldtük a Hargita megyei képviselőknek-szenátoroknak és Király András államtitkárnak.

2015. november 12. Az oktatási tárcáért felelős miniszternek küldött levelünket elküldtük a Hargita megyei képviselőknek-szenátoroknak és Király András államtitkárnak, kértük, hogy támogassanak a román nyelv oktatásáért tett erőfeszítéseinkben.

2015. november 13. Levelet küldtünk Maria Strurzu tanárnőnek, kértük, hogy küldje el a román nyelv oktatására vonatkozó kéziratát, hogy küldjük el véleményezésre a megyében oktató romántanároknak.

2015. november 14–15. A Hargita Megyei Nevelési Tanácsadó és Erőforrás Központ átlal szervezett a Gyergyószéki Pedagógusfórumon számos más szakmai kérdés mellett a román nyelv oktatásának kérdéskörére is kitértek a jelenlevők. Bartolf Hedwig tanfelügyelő A román nyelv oktatása a kisebbségek számára címmel tartott előadást.

2015. november 25. A Hargita megyében élő magyar ajkú gyerekeknek nehéz a jelenlegi román oktatási rendszer által megszabott ismeretfelmérő teszteken, illetve vizsgákon jól teljesíteniük, ezért a megyei tanács pályázati kiírásokkal is lehetőséget biztosít az egyesületeknek programok és eszközök vásárlására, azért, hogy a gyerekek könnyebben és hatékonyabban tanulják meg a román nyelvet. A Kisgyermekért Egyesület sikeresen pályázott Hargita Megye Tanácsánál, a csíkszeredai Kis Herceg Napközi Otthon részére. A pályázati támogatásból megvásárolt eszközökkel jelentősen bővült az óvoda román nyelv tanulását elősegítő eszköztára. Sajtóhír: Könnyebben tanulhatnak románul az óvodások

2015. december 3. Király András államtitkár válászlevelében tájékoztatott, hogy a román nyelv és irodalom tantárgyra vonatkozó tantervek, programok fejlesztése, az általános és középiskolai osztályokban 2015–2017 között valósul meg, az Oktatási Minisztérium 81/DGIP/2015-ös jóváhagyása alapján. Továbbá tájékoztatta a minisztérium szakembereit a román nyelv oktatására vonatkozó projekt kidolgozásával kapcsolatosan partnerségi felajánlásunkról. (Humán Tőke Operativ Program/Program Operațional Capital Uman –POCU).

2016. március 7 Tájékoztattuk a Romániai Magyar Középiskolások Szövetségét azokról az intézkedésekről, amelyeket Hargita Megye Tanácsa a román nyelvoktatás új alapokra történő helyezése érdekében tett: a román nyelvű kommunikációs kompetencia fejlesztése fontosságának hangsúlyozásával egy sokkal hatékonyabb nyelv elsajátítási módszer kidolgozását szorgalmazza.

2016. november 29. Tájékoztattuk a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Háromszéki Területi Szervezet elnökét, Antal Árpád Andrást a Hargita Megye Tanácsa által a román nyelvoktatás új alapokra történő helyezése érdekében tett intézkedéseiről.

https://hargitamegye.ro/szakoktatas.html, https://hargitamegye.ro/hirek/szakoktatas.html, http://elemzo.hargitamegye.ro/a-hargita-megyei-szakoktatas-helyzete/ (Hargita Megye Tanácsának a Szakoktatás fejlesztése, népszerűsítése érdekében meg tett lépései, valamint A Hargita megyei szakoktatás helyzetéről készített jelentés)

2016.december 28. Tájékoztattuk Manuela Stinga román szakos tanfelügyelőt a román nyelv hatékony oktatása érdekében tett lépéseinkről és mellékeltük azokat a leveleket is amelyekkel kértük a felelős döntéshozó szervek támogatását annak érdekében, hogy a magyar kisebbség a specifikus nyelvi igényeinek figyelembe vétele mellett tanulhassa az állam nyelvét.

2016. Hargita Megye Tanácsa pályázati programjai: Az Ifjúsági tevékenységeket támogató programjainkban elöző évekhez hasonlóan, 2016-ban is olyan nyertes pályázatokat is támogattunk, melynek célja a román nyelv tanulásának a fejlesztése volt táborokon, cseretáborokon keresztül, pl. diákok csere programjának megszervezése Bélborba..

2017. február 10 Megyei munkacsoportot létrehozását kezdeményeztük, amely a román nyelv oktatása terén olyan tanterv kidolgozását, illetve módosítását szorgalmazza, ha kell, tanügyminisztériumi szinten is, amely tekintettel van a magyar nyelv specifikumára és a tanulók sajátos nyelvi helyzetére. Felkértük a Hargita Megye Tanácsa Oktatási, kulturális szakbizottság tagjait, hogy küldjék el javaslataikat a román nyelvoktatás területen tevékenykedő munkacsoport tagjainak nevesítésére, valamint tevékenységére vonatkozó ötleteiket és javaslataikat is.

2017. február 13. Felkértük az iskolaigazgatókat, román tanárokat, tanfelügyelőséget, Maria Sturzut, Manuela Stinga románszakos tanfelügyelőt a szaktárca és a Nevelési Tudományi Intézet által közvitára bocsájtott, a nemzeti kisebbségek számára készült V-VIII. osztályosok tanterv-tervezetének tanulmányozására, az észrevételek és javaslatok megfogalmazására.

2017. február 21 Benyújtottuk a Hargita megyei szenátoroknak és képviselőknek, Pavel Năstase tanügyminiszternek, Király András György államtitkárnak, valamint a Nevelési Tudomány Intézet vezérigazgatójának, Dr. Ciprian Fartușnic úrnak, a román nyelv és irodalomból, nemzeti kisebbségek számára készült V-VIII. osztályosok tanterv-tervezetére beérkezett javaslatokat és arra kértük Őket, érvényesítsék az állami és minisztériumi döntéshozó fórumokon azon törekvésünket, hogy a specifikus tantervek és programok, illetve az ezek szerinti számonkérés mielőbb érvenybe léphessen a kisebbségi iskolákban.

2017. március 2 A Kájoni János Megyei Könyvtárral együttműködve átadtuk a községi könyvtárak és iskolai könyvtáraknak és az iskolaelőkészítő osztályok pedagógusainak Kibédi Nemes Ildikó „Să comunicăm jucându-neBeszéljünk játszvarománul” című könyvét, amely segédanyagként szolgálhat és amelynek célja, hogy elősegítse a román nyelv tanulását a kisiskolások számára.

2017. március 14 A Nevelési Tudomány Intézet tájékoztatott, hogy a beküldött javaslatokat átadták a tanterv/program kidolgozó munkacsoportjának, és a specifikus tantervek és programok, illetve az ezek szerinti számonkérésre vonatkozóan pedig tájékoztattak, arról, hogy a Országos Értékelési és Vizsgáztató Központ (Centrul National de Evaluare si Examinare, CNEE) hatáskörébe tartozik.

2017. március 23. Az Oktatási Minisztérium tájékoztatása, hogy levelünket átküldték a kissebbségi államtitkárságnak és az Országos Értékelési és Vizsgáztató Központnak (Centrul National de Evaluare si Examinare, CNEE), valamint arról is tájékoztat, hogy az új tanterv (amely az általános iskolásoknak készült), szerinti számonkérés a 2020-2021-es tanévtől lépik érvénybe. (3393/28.02.2017 rendelet alapján).

2017. április Ifjúsági tevékenységeket támogató program a 2017-es évre, pályázati felhívás kiírásának keretében, olyan pályázatatokat is támogatunk, amelyeknek a célja a román nyelv tanulásának a fejlesztése táborokon, cseretáborokon keresztül, valamint didaktikai anyagok vásárlása. Támogatott programok és szervezetek: Matematika és román tábor szervezésére 2.000 lej a Kájoni Tanoda Egyesületnek, Felkészítő szervezése az érettségi vizsgákra 5.000 lej a Palladis Ars Egyesületnek, A szülőföld megismerése és román nyelv kommunikációs tábor szervezésére 4.000 lej a Németh Géza Egyesületnek, Intenzív román nyelv és matematika tábor szervezésére 1.500 lej a Csíkrákosi Gyermekekért Egyesületnek, Segítünk hogy sikerüljön! képességfelmérő és érettségi vizsgákra való felkészítők szervezésére 4.500 lej a Dr. Verestóy Attila Alapítványnak

2017. május 9. a megyénkben látogató oktatási államtitkárral több oktatási témakört érintő kérdéskör keretében, ismertettük azokat a problémákat is amellyekkel az állam nyelvét másodnyelvként beszélő diákok és tanáraik küszködnek. Ugyanakkor az államtitkáron keresztül meghallgatást kértünk az oktatási miniszternél a vázolt problémák megbeszélésére.

2017. május 9. A nem román ajkú gyermekek románoktatása körüli gondokra hívta fel Ariana Oana Bucur oktatási államtitkár figyelmét Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke. Az államtitkár az Európa-napi programsorozatra látogatott Csíkszeredába május 9-én, amelyet a megyei tanács és a prefektusi hivatal szervezett. A megyeelnök elmondta, nem igaz az az országosan elterjedt nézet, hogy a székelyföldi szülők és diákok nem akarnak megtanulni románul, hanem a román ajkúakétól eltérő tartalmú tananyagból kell oktatni a román nyelvet, a mindennapi kommunikációra fektetve a hangsúlyt. Ezért a humánerőforrás-fejlesztési operatív programban (POCU) szeretnék ennek a kérdésnek a rendezését elősegíteni, ugyanakkor a tanerő képzésének reformja során gondolni kell egy olyan tananyag bevezetésére, amely a román nyelv speciális oktatásáról szól, más anyanyelvű diákok számára. Sajtóhír: Operatív programmal a román nyelv tanításáért

2017. június 12. A Bukarestben sorra kerülő megbeszélésen ismertettük az oktatási miniszterrel a korábban bemutatott témák keretében a román nyelv oktatás problematikáját is.„Bukarestben még mindig az a felfogás uralkodik, hogy az állam nyelvét minden állampolgárnak kifogástalanul ismernie kell, az anyanyelvétől függetlenül. Ezen a felfogáson kell változtatni – nyilatkozta Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke június 12-én, hétfőn, miután a fővárosban találkozott Pavel Năstase oktatási miniszterrel, majd Király András oktatási államtitkárral. Mint a találkozón elhangzott, a románoktatásra vonatkozó program megváltoztatásához politikai döntés szükséges, ezért tovább kell azért dolgozni, hogy a nem román ajkú gyermekek is, speciális tananyag mentén, jól elsajátíthassák a román nyelvet.” Sajtóhír: A románnyelv-tanításról az oktatási minisztériumban – Hargita megyei szemszögből

2017. július 14.- 2017. október 20. Számos megbeszélésre került sor a román nyelvoktatás munkacsoporttal a román nyelv tanulásáról és tanításáról készítendő felméréssel kapcsolatosan.

2017. július 17. Változtatni kell a román nyelv oktatásán a magyar anyanyelvű diákok esetében, hiszen a hagyományos módszerrel nem tudják kellőképpen elsajátítani az ország nyelvét. Ebből kifolyólag hátrányba kerülnek a munkahelykereséskor, érettségi után munkanélküliek lesznek, majd kivándorolnak külföldre – vázolta fel a problémát Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke július 17-én a csíkszeredai Apáczai Csere János Pedagógusok Házában, a Bolyai Nyári Akadémia román nyelv és irodalom oktatásáról szóló konferenciáján. A megyeelnök arra kérte a jelenlevőket, dolgozzanak együtt a program változtatásán és olyan alternatív projektek létrehozásán is, amelyek a román nyelv tanulását segítik elő a magyar anyanyelvű gyerekek számára. Sajtóhír: A pedagógusok két tőmondatos javaslatait is továbbítja Borboly Csaba az államelnöknek

2018 február 15. Levélben tájékoztattuk Valentin Popa oktatási minisztert több oktatással kapcsolatos kérdésről, ismertettük azokat a problémákat is amellyekkel az állam nyelvét másodnyelvként beszélő diákok és tanáraik küszködnek. Ugyanakkor meghallgatást kértünk az oktatási miniszternél a vázolt problémák megbeszélésére.

2018 március 6. Partnerségre kértük fel Cumpăna község polgármester asszonyát, a Felcsíki Kistérségi Társulás cseretáborozási programjához partneriskola azonosítása ügyében.

2018. március.16. Válaszlevelet kaptunk a kisebbségért felelős államtitkártól, az oktatási témakört érintő levelünkre vonatkozóan.

2018. március 19. Elnöki rendelet – munkacsoport létrehozása a román nyelvoktatás helyzetére vonatkozó felmérés előkészítésére.

2018. március 19. Elnöki rendelet – munkacsoport létrehozása a román nyelvoktatás javítására, fejlesztésére vonatkozóan.

2018. április Ifjúsági tevékenységeket támogató program a 2018-as évre, pályázati felhívás kiírásának keretében, olyan pályázatatokat is támogatunk, amelyeknek a célja a román nyelv tanulásának a fejlesztése táborokon, cseretáborokon keresztül, valamint didaktikai anyagok vásárlása. Támogatott programok és szervezetek: Román nyelv tábor szervezésére 1.800 lej a Kájoni Tanoda Egyesületnek, Intenziv román nyelvtábor szervezésére 2.500 lej a Háló Egyesületnek, Román nyelv kommunikációs tábor szervezésére 2.500 lej a Németh Géza Egyesületnek, Segítünk hogy sikerüljön! képességfelmérő és érettségi vizsgákravaló felkészítők szervezésére 4.900 lej a Dr. Verestóy Attila Alapítványnak, A gyergyószentmiklósi Vaskertes Általános Iskola VII-VIII osztályos diákjainak román nyelv és irodalom, matematika és magyar nyelv és irodalomból felkészítők szervezésére 2.000 lej a Vaskertes Egyesületnek, Cseretábor szervezésére 3.000 lej a Erdélyi Kulturális Központ Egyesületnek

2018. április 13. Megbeszélést tartottunk a román nyelv tanulásáról és tanításáról készült felmérés eredményeiről a román nyelvoktatásos munkacsoporttal.

2018. április.25 Tájékoztattuk a főtanfelügyelőt, Hargita Megye Tanácsának oktatási kulturális szakbizottság tagjainak, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségét, valamint Hargita megye parlamentereit az oktatási miniszternek elküldött anyagot valamint a szaktárca válaszlevelét nyelvoktatással kapcsolatosan.

2018. július 6. Levelet írtunk Hargita megye főtanfelügyelőjének, Görbe Péter úrnak az érettségi eredményekkel kapcsolatosan, kiemelve a román nyelv és irodalom tantárgyból elért eredményeket. Kértük a főtanfelügyelő úrat, hogy elemezzék, vizsgálják ki az elért eredmények okát és nevesítsék a témában felelős személyeket. Ugyanakkor kértük írják meg nekünk, hogy milyen lépéseket tesznek az eredmények javítása érdekében.

2018. július 14. Hargita Megye Tanácsa, a Hargita Megyei Tanfelügyelőség, valamint a Hargita Megyei Nevelési Tanácsadó és Erőforrás Központ a román nyelv ismeretének állapotáról, megtanulhatóságának lehetőségeiről végzett kérdőíves kutatást Hargita megye iskoláiban, amelyet sajtótájékoztató keretében ismertettek a munkacsoport tagjai.A sajtóhírben megfogalmazottak alapján, “bár a megyei tanácsnak nincs direkt hatásköre az oktatással kapcsolatosan, mégis foglalkoznak a témával, hisz fontos és sokakat érintő témakör a megye lakóinak.Amikor erre a problémára próbálunk reflektálni, akkor ne csak a vizsgaeredmények szempontjából legyen fontos a témakör, hanem a diákok iskolai és iskola utáni boldogulása szempontjából is foglalkozni kell vele.” Sajtóhír: Borboly Csaba: nem jó ugyanúgy vizsgáztatni egy székelyföldit, mint egy teleormanit!

2018. július 20. Levélben tájékoztattuk Valentin Popa oktatási minisztert az érettségi eredményekkel kapcsolatosan, kiemelve a román nyelv és irodalom tantárgyból elért eredményeket és ennek következményeiről. Az oktatási miniszternek elküldött levelünket továbbítottuk a Hargita megyei parlamentereknek, Novák Csaba –Zoltán szenátor úrnak, Cseke Attila szenátor úrnak, valamint Szabó Ödön képviselő úrnak.

2018. július 20. A román anyanyelvű diákokhoz viszonyítva négyszer annyi magyar tanuló vizsgázott sikertelenül román nyelv és irodalomból az idei érettségin. Mivel a tanügyminisztérium szinte alig tett annak érdekében, hogy a tömbmagyarságban élő magyar diákok törvénybe foglalt jogai érvényesüljenek, panaszt nyújtunk be az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz, hogy vizsgálják ki az ügyet, hisz elfogadhatatlan az a tény, hogy a magyar diákok a jelenlegi állás szerint csak 2025-ben élhetnek a 2011-ben kapott jogaikkal – fejtette ki a megyeelnök a sajtónak. Sajtóhír: Borboly Csaba: Egyenlő eséllyel kell induljanak a román és magyar diákok az érettségin

2018. július 23. Hargita Megye Tanácsának elnöke panaszt nyújtott be az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz a román nyelv nem anyanyelvként való oktatása és számonkérése miatt, valamint a magyar diákok román nyelv és irodalomból elért érettségi eredményei miatt.

2018. július 26. A Valentin Popa oktatási miniszternek küldött levelünket átküldtük tájékoztatásul Cseke Attila szenátor, illetve Szabó Ödön képviselő uraknak. – ikt. sz. 17323/a/2018.07.25

2018. július 26. A Valentin Popa oktatási miniszternek küldött levelünket átküldtük tájékoztatásul a Hargita megyei parlamentereknek. – ikt. sz. 17323/a/2018.07.25

2018. július 26. A Valentin Popa oktatási miniszternek küldött levelünket átküldtük tájékoztatásul Novák Csaba-Zoltán szenátor úrnak. – ikt. sz. 17323/a/2018.07.25

2018. július 26. Levelet küldtünk Cseke Attilának, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetőjének és Szabó Ödön parlamenti képviselőnek, valamint a Szövetség Hargita megyei honatyáinak, amelyben tájékoztattuk őket a Valentin Popa oktatási miniszterhez intézett átiratról a 2018-as érettségi vizsga kapcsán.

2018. augusztus 2. Számos témakörben egyeztetett augusztus 2-án, csütörtökön Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke és Marius Horia Țuțuianu, Konstanca megyei elnök. A román nyelvtanulás ügyében cseretáborozást alakítanának ki a Duna-delta- és tengerparti települések tanulói, valamint a Hargita megyei diákok között. – Bár számos kiadvány és segédanyag kiadását is támogatja Hargita Megye Tanácsa, illetve igyekszünk mindent megmozgatni annak érdekében, hogy diákjaink ne bukjanak el a román vizsgákon, hiszem, hogy a leghatékonyabb módja a nyelvek elsajátításának az, ha a gyerekek egymástól, játszva tanulják meg – hangsúlyozta Borboly Csaba, és hozzátette, a Székelyföldre látogató konstancai gyerekeknek téli sportokat tanítanának meg, illetve lehetőségük nyílna megismerni az erdőket, mezőket, melyekkel otthon nem találkoznak. Sajtóhír: Együttműködési szerződést terveznek Hargita és Konstanca megye között

2018. augusztus 21. Az oktatási minisztérium válaszlevele az érettségi eredményekkel kapcsolatos levelünkre.

2018. augusztus 29. Megbeszélést tartottunk románnyelv-oktatásért felelős munkacsoport tagjaival a román nyelvoktatás javítása érdekében tett jövőbeni lépésekről.

2018. augusztus 31. Levélben tiltakoztunk Valentin Popa oktatási miniszternél az oktatási minisztérium által hozott intézkedésekre vonatkozóan, miszerint „a kisebbségek nyelvén történő elemi oktatásban a román nyelv és irodalomórát felsőfokú tanulmányokkal rendelkező szaktanárok tartják”. Sajtóhír: Tovább nehezítenék a román nyelv oktatását

2018. augusztus 31. A márciusban megalakult románnyelv-oktatásért felelős munkacsoport ülésén, augusztus 29-én a jelenlevők átbeszélték azokat a lehetőségeket és jó gyakorlatokat, melyeket már az idei tanévtől be lehet vezetni a románnyelv-oktatás hatékonyságának fokozása érdekében. Sajtóhír: Új módszereket vezetnek be idéntől a hatékonyabb románnyelv-oktatás érdekében

2018. szeptember 5. Levelet küldtünk a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének a román nyelvet oktató tanárok képzésével kapcsolatosan. Partnerséget ajánlottunk a képzések megszervezésére vonatkozóan.

2018. szeptember 10. Levelet küldtünk az iskola igazgatóknak arra vonatkozóan, hogy a kisebbségek nyelvén történő elemi oktatásban a román nyelv és irodalomórát felsőfokú tanulmányokkal rendelkező szaktanárok tartják . Az iskola igazgatók figyelmébe ajánlottuk a magyar tannyelvű elemi oktatási intézményekben oktató tanítóknak és tanároknak az államelnökhöz címzett beadványát, amellyel intézményünk is teljes mértékben egyetért és támogat.

2018. szeptember 11. A Marosvásárhelyi Rádiónak adott nyilatkozat. „Másodrendű állampolgárok vagyunk, vagyis nincsen lehetőség a román nyelvet egy sajátos tanrend alapján elsajátítani, nincsen lehetőség arra, hogy román szakos tanárokat, illetve az 1-4-es tanítókat felkészítsék az új programra, nincsenek tankönyvek, akkor ez által sérülnek a jogaink.” nyilatkozta a Marosvásárhelyi Rádiónak, Hargita Megye Tanácsának elnöke, Borboly Csaba. Ezért fordultak panasszal a Diszkrimináció Ellenes Tanácshoz, de amint azt Borboly Csaba kiemelte, nem elsősorban a miniszter vagy a minisztérium ellen, hanem az Országos Vizsgáztatási Bizottság ellen.

2018. szeptember 24. Levelet küldtünk Kocs Ilonának, az Udvarhely Körzeti Tanügyi Szabad Szakszervezet elnök asszonyának a román nyelvoktatás kapcsán foganatosított intézkedéseinkre vonatkozóan.

2018. október 1 Hargita Megye Tanácsa elnökének az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz való panasza benyújtásához, a román nyelv nem anyanyelvként való oktatása és számonkérése miatt, valamint a magyar diákok román nyelv és irodalomból elért érettségi eredményei miatt, társult a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Hargita Megyéért Egyesület, valamint 4 olyan diák akit román nyelv és irodalomból sikertelenül vizsgáztak, és más tantárgyakból pedig jó eredményeket értek el.

2018. december 17. Levelet küldtünk Anca Ioana Urda államtitkár helyettes asszonynak, valamint Kovács Irén Erzsebet kisebbségi ügyekért felelős államtitkár asszonynak az oktatási minisztériumban, valamint a tanfelügyelőségnek, arra kérvén őket, hogy a magyar tannyelvű iskolákban vezessék be opcionális/fakultatív tananyagként a román nyelv oktatását.

2019. január 7. Levelet küldtünk Kelemen Hunornak, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökének a román nyelvoktatás kapcsán foganatosított intézkedéseinkre vonatkozóan.

2019. január 23. Válaszlevelet kaptunk az oktatási minisztériumtól arra vonatkozóan, hogy támogatják azon kérésünket, hogy a magyar tannyelvű iskolákban opcionális/fakultatív tananyagként is oktatható legyen a román nyelv oktatása.

2019. január 31. Az oktatási minisztériumnak elküldött levelet és a szaktárca válaszlevelét a román nyelv opcionális/fakultatív tananyagként való oktatására vonatkozóan tovább küldtük a tanfelügyelőségnek és a megyei tanács oktatási szakbizottságának.

2019. április Ifjúsági tevékenységeket támogató program a 2019-es évre, pályázati felhívás kiírásának keretében, olyan pályázatatokat is támogatunk, amelyeknek a célja a román nyelv tanulásának a fejlesztése táborokon, cseretáborokon keresztül, a diákok felkészítése a képességfelmérő és érettségi vizsgákra, valamint didaktikai anyagok vásárlása.

2019. április 22-24 Partnerként támogattuk a kisebbségek és a szórványban élő románok számára szervezett Román nyelv és irodalom tantárgyverseny országos szakaszát, amely Székelyudvarhelyen került megrendezésre.

2019. augusztus 8. Petíciót küldtünk a nép ügyvédjének a román nyelv nem anyanyelvként való oktatása és számonkérése, valamint a magyar diákok román nyelv és irodalomból elért érettségi eredményeire vonatkozóan.

2019.október 2. Országos Diszkriminációellenes Tanács elmarasztalta az oktatási minisztériumot és kétezer lejes pénzbírságot ró ki az oktatási minisztériumra a nem román ajkú diákok románoktatására vonatkozó jogszabályok be nem tartása miatt, és arra kötelezi a szaktárcát, hogy hat hónapon belül ültesse gyakorlatba az oktatási törvény erről szóló passzusait.

2019. október 10. Válaszlevél érkezett a népügyvédjétől a román nyelv nem anyanyelvként való oktatása és számon kérése, valamint a magyar diákok román nyelv és irodalom tantárgyból elért érettségi eredményeire elküldött petícióra.

2020. április. Ifjúsági tevékenységeket támogató program a 2020-as évre, pályázati felhívás kiírásának keretében, olyan pályázatatokat is támogatunk, amelyeknek a célja a román nyelv tanulásának a fejlesztése táborokon, cseretáborokon keresztül, a diákok felkészítése a képességfelmérő és érettségi vizsgákra, valamint didaktikai anyagok vásárlása.

2020. április 14. Az Oktatási Minisztérium megfellebezte az Országos Diszkriminációellenes Tanács döntését a 2000 lejes pénzbírság kiróvására vonatkozóan.

2020. november Az oktatási minisztérium peres úton megtámadta az Országos Diszkriminációs Tanács határozatát és kéri ennek az érvénytelenítését.

2021. március 8. A táblabiróság elutasítja Az Oktatási Minisztérium fellebbezését.

2021. március Hargita Megye Tanácsa alapfokon megnyerte a pert melyet az oktatási minisztérium indított. A Bukaresti Fellebbviteli Bíróság megalapozatlannak ítélte az oktatási minisztérium kérését.

2021. április. Ifjúsági tevékenységeket támogató program a 2021-es évre, pályázati felhívás kiírásának keretében, olyan pályázatatokat is támogatunk, amelyeknek a célja a román nyelv tanulásának a fejlesztése táborokon, cseretáborokon keresztül, a diákok felkészítése a képességfelmérő és érettségi vizsgákra, valamint didaktikai anyagok vásárlása.

2021. április 28. Radu Gheorghe Székely a tanügy minisztérium esélyegyenlőségért felelős államtitkárának Hargita megyében történő látogatása során ismételten kértük és anyagot adtunk át az államtitkárúrnak, arra vonatkozóan, hogy hogy támogassák az állami és minisztériumi döntéshozó fórumokon azon törekvésünket, hogy a sajátos, specifikus tantervek és programok, illetve az ezek szerinti differenciált számonkérés mielőbb érvénybe léphessen a kisebbségi iskolákban minden szinten, az előkészítőtől a XII. osztályig.

2021. június 1. Kallós Zoltán a tanügy minisztérium kisebbségi oktatásért felelős államtitkárának Hargita megyében történő látogatása során ismételten kértük és anyagot adtunk át az államtitkárúrnak, arra vonatkozóan, hogy hogy támogassák az állami és minisztériumi döntéshozó fórumokon azon törekvésünket, hogy a sajátos, specifikus tantervek és programok, illetve az ezek szerinti differenciált számonkérés mielőbb érvénybe léphessen a kisebbségi iskolákban minden szinten, az előkészítőtől a XII. osztályig.

2021. szeptember 21. Hargita Megye Tanácsa alapfokon megnyerte az Oktatási Minisztérium ellen indított pert, románnyelvoktatás témában.

2021. október 6. Az Oktatási Minisztérium megfellebbezte az alpfokú döntést.

2021. november Fellebezett az oktatási minisztérium, a következő per 2023. május 18-ra van kitűzve a Legfelsőbb Bíróságon.

2022. március. Ifjúsági tevékenységeket támogató program a 2022-es évre, pályázati felhívás kiírásának keretében, olyan pályázatatokat is támogatunk, amelyeknek a célja a román nyelv tanulásának a fejlesztése táborokon, cseretáborokon keresztül, a diákok felkészítése a képességfelmérő és érettségi vizsgákra, valamint didaktikai anyagok vásárlása.

2022. május 27. – Kallós Zoltán a tanügy minisztérium kisebbségi oktatásért felelős államtitkárának Hargita megyében történő látogatása során ismételten átadtuk a tanügy minisztériummal történő levelezéseinket az államtitkárúrnak, arra vonatkozóan, hogy hogy támogassák az állami és minisztériumi döntéshozó fórumokon azon törekvésünket, hogy a sajátos, specifikus tantervek és programok, illetve az ezek szerinti differenciált számonkérés mielőbb érvénybe léphessen a kisebbségi iskolákban minden szinten, az előkészítőtől a XII. osztályig.

2023. március Ifjúsági tevékenységeket támogató program a 2023-as évre, pályázati felhívás kiírásának keretében, olyan pályázatatokat is támogatunk, amelyeknek a célja a román nyelv tanulásának a fejlesztése táborokon, cseretáborokon keresztül, a diákok felkészítése a képességfelmérő és érettségi vizsgákra, valamint didaktikai anyagok vásárlása.

2023. május 18. Hargita Megye Tanácsa az Oktatási Minisztérium ellen indított pert megnyerte a Legfelsőbb Bíróságon (Înalta Curte/ Legfelsőbb Bíróság, dosszié szám 1793/2/2020), várjuk az indoklást.

2023. szeptember 5. Felhívást intéztünk a polgármesterekhez, kértük keressék meg azokat a diákokat, akik a polgármesteri hivatalhoz tartozó településeken az elmúlt 3 évben sikertelenül vizsgáztak román nyelv és irodalomból, viszont más tantárgyakból megírták az átmenő 6-os jegyet és önkéntes alapon csatlakoznának a Legfelsőbb Bíróság döntése mentén indítandó perhez.

2023. november 14. Levelet küldünk Kelemen Hunornak, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökének a románnyelv oktatás kapcsán foganatosított intézkedésekre vonatkozóan, valamint az Ügyvédi Kamara felé előkészített levelet, egy olyan ügyvéd megkeresése érdekében, aki felvállalná az ügyet és a Legfelsőbb Bíróság döntése alapján a román nyelv és irodalomból sikertelenül érettségiző, önkéntesen jelentkező diákokkal pert indítana a témakörben, erkölcsi kártérítést kérvén az Oktatási Minisztériumtól a román nyelv kisebbségek számára történő diszkriminatív oktatása miatt.

2024. február 22. Levelet küldtünk a Hargita Megyei Ügyvédi Kamarának egy olyan ügyvéd megkeresése érdekében, aki felvállalná az ügyet és a Legfelsőbb Bíróság döntése alapján a román nyelv és irodalomból sikertelenül érettségiző, önkéntesen jelentkező diákokkal pert indítana a témakörben, erkölcsi kártérítést kérvén az Oktatási Minisztériumtól a román nyelv kisebbségek számára történő diszkriminatív oktatása miatt.

2024. március Ifjúsági tevékenységeket támogató program a 2024-es évre, pályázati felhívás kiírásának keretében, olyan pályázatatokat is támogatunk, amelyeknek a célja a román nyelv tanulásának a fejlesztése táborokon, cseretáborokon keresztül, a diákok felkészítése a képességfelmérő és érettségi vizsgákra, valamint didaktikai anyagok vásárlása.